USCITE AOSHIMA - METALROBOT

Vai ai contenuti

Menu principale:

USCITE AOSHIMA
Uscite Mirale House/Aoshima
SHIN SEIKI GOKIN


N Shin Getter 1 Normal version 09/2000 Change! Shin Getter Robo - Sekai Saigo no hi

LTD Shin Getter 1 Repaint version 09/2000 Change! Shin Getter Robo - Sekai Saigo no hi

LTD Shin Getter 1 Scythe version 09/2000 Change! Shin Getter Robo - Sekai Saigo no hi

N Shin Getter 1 Devil Wing version 12/2000 Change! Shin Getter Robo - Sekai Saigo no hi

LTD Shin Getter 1 Toys”R”Us version 11/2001 Change! Shin Getter Robo - Sekai Saigo no hi

N Shin Getter 1 Closed Wing normal version 05/2005 Change! Shin Getter Robo - Sekai Saigo no hi

LTD Shin Getter 1 Closed Wing Black version 05/2005 Change! Shin Getter Robo - Sekai Saigo no hi

LTD Shin Getter 1 Closed Wing Kawai Weathering version 12/2007 Change! Shin Getter Robo - Sekai Saigo no hi

LTD Shin Getter 1 AE W-Wings Weathering version 10/2007 Change! Shin Getter Robo - Sekai Saigo no hi

LTD Shin Getter 1 AE W-Wings Real Color version 11/2007 Change! Shin Getter Robo - Sekai Saigo no hi

N Shin Getter 2 Normal version 11/2007 Change! Shin Getter Robo - Sekai Saigo no hi

LTD Shin Getter 2 Kawai Pearl metallic version 11/2007 Change! Shin Getter Robo - Sekai Saigo no hi

LTD Shin Getter 2 AE Weathering version 11/2007 Change! Shin Getter Robo - Sekai Saigo no hi

N Shin Getter 2 Black version 05/2008 Change! Shin Getter Robo - Sekai Saigo no hi

N Getter 1 Normal version 01/2007 Change! Shin Getter Robo - Sekai Saigo no hi

LTD Getter 1 Kawai Pearl White version 01/2007 Change! Shin Getter Robo - Sekai Saigo no hi

LTD Getter 1 AE Test & Training machine 02/2007 Change! Shin Getter Robo - Sekai Saigo no hi

LTD Getter 1 AE Weathering Painting 02/2007 Change! Shin Getter Robo - Sekai Saigo no hi

N Getter 1 Full Mantle 10/2007 Change! Shin Getter Robo - Sekai Saigo no hi

LTD Getter 1 AE Damaged version 10/2007 Change! Shin Getter Robo - Sekai Saigo no hi

N Black Getter Normal version 09/2006 Change! Shin Getter Robo - Sekai Saigo no hi

LTD Black Getter Kawai Metallic version 10/2006 Change! Shin Getter Robo - Sekai Saigo no hi

LTD Black Getter AI Bloodspray version 10/2006 Change! Shin Getter Robo - Sekai Saigo no hi

N Neo Getter 1 Normal version 08/2001 Shin Getter Robot vs Neo Getter Robot

LTD Neo Getter 1 Metallic version 08/2001 Shin Getter Robot vs Neo Getter Robot

LTD Neo Getter 1 Test & Training Machine 11/2001 Shin Getter Robot vs Neo Getter Robot

LTD Neo Getter 1 AE Black Color version 02/2008 Shin Getter Robot vs Neo Getter Robot

LTD Neo Getter 1 Kawai Weathering version 01/2008 Shin Getter Robot vs Neo Getter Robot

LTD Neo Getter 1 AE Weathering Metallic 01/2008 Shin Getter Robot vs Neo Getter Robot

N New Getter 1 Normal version 01/2005 Shin Getter Robot

LTD New Getter 1 Metallic version 01/2005 Shin Getter Robot

LTD New Getter 1 Kawai Pearl Color 01/2005 Shin Getter Robot

LTD New Getter 1 Toys”R”Us version 2005 Shin Getter Robot

N New Getter 1 Black version 08/2005 Shin Getter Robot

LTD New Getter 1 Black Overseas version 08/2005 Shin Getter Robot

LTD New Getter 1 Black version Hobby World Color 2005 Shin Getter Robot

N New Getter 1 Renewal version 11/2008 Shin Getter Robot

N New Getter 1 Renewal Black version 11/2008 Shin Getter Robot

N Mazinkaiser Normal version 10/2002 Mazinkaiser

LTD Mazinkaiser Metallic version 10/2002 Mazinkaiser

LTD Mazinkaiser Kawai Shokai version 12/2002 Mazinkaiser

N Mazinkaiser Black Wing normal 07/2003 Mazinkaiser

LTD Mazinkaiser Black Wing overseas 07/2003 Mazinkaiser

LTD Mazinkaiser Red Wing version 10/2005 Mazinkaiser

LTD Mazinkaiser Black Wing version 10/2005 Mazinkaiser

LTD Mazinkaiser Black Wing version II 06/2006 Mazinkaiser

LTD Mazinkaiser Purple Color version 06/2006 Mazinkaiser

N Ankoku Daishogun normal version 12/2005 Mazinkaiser Shitou! Ankoku Daishogun

LTD Ankoku Daishogun Kawai Metallic version 12/2005 Mazinkaiser Shitou! Ankoku Daishogun

LTD Ankoku Daishogun AI TV Anime Color version 2006 Mazinkaiser Shitou! Ankoku Daishogun

N Legioss Iota 11/2007 Kiko Soseiki Mospeada

N Legioss Zeta 11/2007 Kiko Soseiki Mospeada

N Legioss Eta 11/2007 Kiko Soseiki Mospeada

N Arcadia Normal version 10/2001 Galaxy Express 999 (Ginga Tetsudo 999)

LTD Arcadia Weathering version 10/2001 Galaxy Express 999

LTD Arcadia Black version 09/2002 Galaxy Express 999

LTD Arcadia Milk Magazine version Inizio 2006 Galaxy Express 999

LTD Arcadia Toys”R”US version ??? Galaxy Express 999

N Arcadia Outside Legend Normal version 03/2004 Space Pirate Captain Herlock: The Endless Odyssey

LTD Arcadia Outside Legend Weathering version 03/2004 Space Pirate Captain Herlock: The Endless Odyssey

LTD Arcadia Outside Legend Kawai Glow color 01/2005 Space Pirate Captain Herlock: The Endless Odyssey

N Arcadia Original Romantic series Original color 10/2006 Space Pirate Captain Harlock (Uchu Kaizoku Captain Harlock)

N Arcadia Original Romantic series Anime color 10/2006 Space Pirate Captain Harlock

LTD Arcadia Original Romantic series AE Weathering 04/2007 Space Pirate Captain Harlock

N Arcadia Original Romantic series Black version  05/2007 Space Pirate Captain Harlock

N Arcadia 3rd Warship Renewal 06/2007  Waga Seishun no Arcadia (Arcadia della mia giovinezza)

N Queen Emeraldas Normal color 10/2008 Queen Emeraldas

LTD Queen Emeraldas Metallic color 10/2008 Queen Emeraldas

LTD Queen Emeraldas AE Weathering Color 11/2008 Queen Emeraldas

N Nautilus Submerged version 02/2010 Fushigi no Umi no Nadia

LTD Nautilus Surfaced version 02/2010 Fushigi no Umi no Nadia

LTD Nautilus Metallic version 06/2010 Fushigi no Umi no Nadia
 

Torna ai contenuti | Torna al menu